globe

นักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐไมอามี่ (University of Miami) จากภาคมัลติมีเดียสิบสี่คนรวมทีมกับนักศึกษาจาก ไนท์เซ็นเตอร์ (Knight Center) จำนวนเจ็ดคนเพื่อร่วมงานกับโรงเรียนการสื่อสารนานาชาติเครือข่ายในประเทศแอฟริกา และเอเชีย เพื่อทำเรื่องราวเผยแพร่ชีวิตส่วนตัวของบุคคลตามวัตถุประสงค์ของ the United Nations Millennium Development Goals. การทำงานร่วมกัน ทอม เคนเนดี้ (Tom Kennedy), ผู้เชี่ยวชาญของไนท์เซ็นเตอร์, โดยแต่ละทีมจะค้นหาเรื่องราวบุคคลของแต่ละท้องถิ่นซึ่งทำให้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นโลกได้แก่ ความยากจน, การให้กำเนิด, การดำรงอยู่ของสิ่งแวดล้อม, การศึกษา, ความเท่าเทียมของเพศ, เอชไอวี เอดส์ และ สุขภาพของเด็ก